nadace leontinkaPoslání

Nadaci Leontinka založil pan Jindřich Lukavský, majitel společnosti EXX s.r.o. Nadace, jejímž cílem je "přinášet světlo dětem do života", je přirozeným vyústěním podnikatelských aktivit společnosti, která se zabývá projekcí a realizací osvětlení. EXX navrhuje a prodává světlo lidem a firmám již mnoho let, nyní chceme darovat světlo těm, kteří jej potřebují nejvíce - dětem se zrakovým postižením.

PŘEDSTAVENÍ NADACE

Nadace Leontinka pomáhá zrakově postiženým, především dětem a mladým lidem. Posláním Nadace Leontinka je umožnit těmto lidemintegraci do společnosti, vzdělání a společenských, sportovních i volnočasových aktivit. Nadace Leontinka rozděluje finanční prostředky a nefinanční dary prostřednictvím jednotlivých projektů, zaměřených na pomoc konkrétním institucím a konkrétním dětem. Nadace Leontinka shromažďuje prostředky především prostřednictvím darů od individuálních dárců, partnerů a sponzorů či benefičních akcí.

Mezi hlavní činnosti Nadace Leontinka patří:

Spolupracovat se speciálními školami pro zrakově postižené děti, pomáhat zvyšovat kvalitu výuky prostřednictvím učebních pomůcek, vybavení, doprovodných aktivit.

Přispívat ke zvyšování úrovně vybavení specializovaných klinik, nemocnic, výcvikových center a ostatních institucí, které pomáhají zrakově postiženým dětem.

Zvýšit dostupnost speciálních nástrojů, pomůcek, technologií a výcvikových i léčebných programů.

Spolupracovat s ostatními neziskovými organizacemi v pomoci zrakově postiženým dětem.
Informovat veřejnost o potřebách dětí se zrakovým postižením.

Pomáhat rozvíjet prevenci zrakových onemocnění a výzkum a aplikaci nových léčebných metod.

Jindřich Lukavský, zakladatel Nadace Leontinka, říká: "Už více než 25 let řídím firmu, která navrhuje a prodává světlo. Vedle toho jsem otcem dvou dětí. Má dcera Leontinka se narodila s oční vadou a navždy zůstane na jedno oko slepá. Věřím, že světlo patří k životu a chci ho dávat těm, kterým chybí. Především dětem..."

Naše organizace má, resp. musí mít, dle zákonných norem ČR, zřízen pro každý účel zvláštní účet, celkem tedy máme 3 bankovní účty:


číslo účtu 2512300102/2600 je určené pro přímé příspěvky a sponzorské dary.
číslo účtu 307390779/0300 je zřízeno pouze pro účel výtěžku z veřejné sbírky - DMS, pokladničky apod., Veřejná sbírka č.j. S-MHMP/917113/2013; 928741/2013; datum zahájení: 2. 12. 2013 na dobu neurčitou.
číslo účtu 2512300604/2600 je číslo pro zasílání příspěvků v rámci fundraisingového projektu s databází přispěvatelů.
Všechny 3 účty jsou součástí auditu, kterým naše organizace každoročně prochází a jehož výsledek je vždy uveden v naší Výroční zprávě.

Zřizovatelem nadace je společnost EXX. 

ORGÁNY NADACE

Správní rada

Jindřich Lukavský (předseda správní rady), Karolína Čechová, Petra Gernerová, MAria Wagnerová, Ondřej Obluk

Revizor

Jitka Mrázková

KE STAŽENÍ

GRANTY

GRANTOVÉ ŘÍZENÍ 2023

Oprávnění žadatelé:

- občanská sdružení podle zákona o sdružování občanů, popř. spolky (podle novelizace Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.)

- obecně prospěšné společnosti

- církevní právnické osoby

- zapsané ústavy
- fyzické osoby

další subjekty,

 

jejichž hlavním předmětem činnosti je podpora aktivit zrakově postižených.

 

Termín vyhlášení: 12. 4. 2023

Termín uzávěrky: 17. 5. 2023

Termín zveřejnění výsledků grantového řízení: do 30. 6. 2023

 

Termín realizace: 12. 4. 2023 

Termín ukončení projektu: 30. 6. 2024

 

Své přihlášky do Grantového řízení mohou zasílat i osoby se zrakovým postižením ukrajinské národnosti se statusem uprchlíka v ČR, kteří se nacházejí ve složité životní situaci.

Свої заявки на грант можуть надсилати також люди з порушеннями зору української національності зі статусом біженця в ЧР, які перебувають у складній життєвій ситуації.

 

Pozor:

Příspěvek je poskytován žadateli na základě řádně vyplněné Žádosti o NP, která obsahuje i příslušné přílohy nebytné k posouzení žádosti.

Grantové žádosti se podávají elektronicky, včetně všech příloh, na emailovou adresu: info@nadaceleontinka.cz. 

Neúplné žádosti či žádosti neshodující se statutem Nadace nebudou zařazeny do grantového řízení.

Nadace si může pro své rozhodnutí vyžádat odborný posudek.

Schvalování nadačních příspěvků

Nadace předloží všechny evidované žádosti k posouzení správní radě, která o udělení příspěvku rozhoduje. Rozhodnutí správní rady je konečné a nelze se proti němu odvolat. 

Na nadační příspěvek nevzniká právní nárok. Nadace není povinna při odmítnutí žádosti sdělovat zdůvodnění. Nadační příspěvek nemusí být poskytnut v plné požadované výši, správní rada je oprávněna požadovaný nadační příspěvek snížit; v takovém případě musí žadatel před uzavřením smlouvy předložit Nadaci Leontinka nový rozpočet, kde bude zřejmé dofinancování z jiných zdrojů.

Žadatelé budou elektronicky informováni o rozhodnutí správní rady nejpozději do 40 pracovních dnů od zasedání správní rady (zasedá min. 4x ročně). 

Všechny potřebné informace, jak postupovat při vyplňování žádostí, naleznete níže, včetně některých příloh.

Kontaktní osoba:

Barbara Hucková, 724 055 118, huckova@nadaceleontinka.cz

 

Formulář žádosti naleznete níže v sekci "Ke stažení"

Povinné přílohy pro PO: 
1. Doklad o právní subjektivitě žadatele a předmětu jeho činnosti (např. zakládací smlouva nebo listina, notářský zápis o vzniku organizace, případně výpis z příslušného rejstříku)

2. Statut nebo stanovy organizace

3. Doklad o přidělení IČ

4. Rozhodnutí o registraci sociálních služeb (pouze poskytovatelé sociálních služeb)

5. Doklad o zřízení a vedení bankovního účtu 

 

Povinné přílohy pro FO: 
1. Oboustranná kopie občanského průkazu a průkazu ZTP/P (pokud je vystaven)

2. Doklad o přiznání invalidního důchodu (je-li přiznán)

3. Čestné prohlášení o výši příjmů - viz formulář níže

4. Kopie smlouvy či výpisu z bankovního účtu

5. Kopie aktuální zprávy očního lékaře

6. Čestné prohlášení o výši dalších příspěvků, které jsou v jednání u jiných organizací na tentýž účel

7. Potvrzení o studiu (v případě žádosti o stipendium), v případě žádosti o kompenzační pomůcku vyjádření sociálního odboru (přispěl a v jaké výši / nepřispěl).

5. Vyjádření ředitele školy (v případě osobního asistenta do integrované školy), doporučení relevantní organizace (raná péče, sportovní oddíly, tyflokabinety apod.)

Kompletní seznamy požadovaných příloh pro právnickou osobu i fyzickou osobu najdete přímo na formuláři Žádosti o nadační příspěvek.

KE STAŽENÍ

projekty nadace

 
nevidomý svět v nemocnici technika
sport ranná péče hudba
ve škole partneři stipendium
osobní asistence

Další novinky

Nadace Leontinka oslavila 15 let na Jizerské 50

0

Nevidomí a slabozrací běžkaři se letos už popatnácté vydali s Nadací Leontinka do bílé stopy Jizerské 50. Jejich žluté s…

více >

„Život máme přeci jenom jeden, tak bychom ho měli prožít naplno.“

0

Ondřej je nevidomý profesionální sportovec, spisovatel a inspirativní řečník. Se zrakovým hendikepem se už narodil, …

více >

Trefy biatlonistů pomáhají dětem z Leontinky

0

Generali Česká pojišťovna a Český biatlon už potřetí spojili své síly na pomoc dobré věci. Úspěšná akce Trefa pro Leonti…

více >

archiv novinek >
Hlavní partneři


judi slot gacor Slot88 slot gacor hari ini slot pulsa slot terpercaya slot gacor slot deposit pulsa link slot gacor situs slot gacor 2022 slot gacor 2022
situs slot gacor>